6 skridt

6 skridt til succes

Hvordan skal din virksomhed udvikle sig? Hvordan skaber du de bedste resultater? Hvordan bliver I de bedste, I kan blive?

GalmstrupHviid har gennem længere tid arbejdet på at finde og besøge virksomheder, organisationer og institutioner, der har succes med det, de gør.

 

Vi har ledt efter fællestræk og undersøgt, hvad der skal til for at skabe succeserne og realisere potentialet. Vi kan se, at der er seks elementer, som går igen. Resultatet er ikke overraskende. Det er kun sund fornuft. Så du kan også med fordel bruge de seks skridt til succes

Værdigrundlag og strategi

Man kommer kun derhen, man gerne vil, hvis man har kompas og retning. Et relevant værdigrundlag er kompasset, og en forståelig strategi sætter kursen.

 

Begge dele skal være solidt forankret og accepteret i organisationen. Medarbejderne skal kunne se sig selv i værdierne og strategien – og vigtigst af alt have en klar og entydig forståelse af, hvordan de kan bidrage til at realisere strategien i deres daglige arbejde.

Den øverste ledelse – uanset om det er en bestyrelse/direktion i en privat virksomhed eller en politisk ledet offentlig organisation – skal fastholde en stærk tro på de definerede mål, strategi og værdier og arbejde vedholdende og konsistent mod målet.

Stærk, inspirerende ledelse

Virksomhedens/institutionens leder er altafgørende for at skabe succes. En engagerende, motiverende, delegerende og tillidsskabende leder er en ubetinget nødvendighed. Lederen skal have mod og vilje til at holde kursen og have overskud og indlevelsesevne til at udvikle og guide, men også lytte til og stole på sine medarbejdere.

Lederen skal desuden have frihed, råderum og beslutningskompetence til at udfylde sin lederrolle og sætte sit eget hold af medarbejdere. Og så skal lederen være tilstrækkeligt innovativ til at holde sin organisation som minimum på højde med udviklingen inden for sit felt.

Optimerede processer og rutiner

De fleste virksomheder og institutioner har en lang række arbejdsopgaver, som gentages ofte. Det kan også være overlevering af delopgaver fra et led i virksomhedens/institutionens værdikæde til det næste. Det er opgaver, der bare skal fungere hver gang. Veldefinerede og effektive processer og rutiner er afgørende for, at det faktisk lykkes.

Men mange virksomheder/institutioner bruger rigtig mange forgæves ressourcer på at opfinde dybe tallerkener, hver gang sådan en rutineopgave skal løses. Og det koster rigtig mange penge hver gang.

Respekt, tillid og afstemte forventninger

Samarbejdet og samspillet mellem alle involverede – ledere, medarbejdere, kunder (eller borgere i offentligt regi) og andre nøgleinteressenter skal fungere. Respekt og tillid mellem parterne og ikke mindst afstemte, realistiske forventninger i alle forhold er det, der sikrer gode relationer og eliminerer konflikter.

Indflydelse og medbestemmelse hos alle relevante parter giver ejerskab til beslutninger. Det er med til at styrke relationer, samarbejde/samspil og sikre succes. Men det er også med til at afgøre, om fx alle i medarbejderstaben er interesserede i at gå helhjertet i den udstukne retning.

Den rigtige adfærd

Når værdier, strategi og processer er definerede, så er det næste skridt at blive enige om, hvilken adfærd der matcher det, som virksomheden/institutionen ønsker. Det er vigtigt, at alle involverede er enige om, hvilken adfærd der er den mest hensigtsmæssige i dagligdagens forskellige arbejdssituationer.

Mange virksomheder undlader at etablere denne enighed – oftest med det resultat, at der er næsten lige så mange opfattelser af, hvad der er hensigtsmæssigt, som der er medarbejdere og ledere.

Konstant læring

Hvis man vil have succes i en verden, der hele tiden forandrer sig, så må man være gearet til at udvikle sig og håndtere skiftende rammebetingelser, krav og forventninger.

Virksomheden/institutionen skal have et lærende miljø, hvor medarbejdernes interesser og evner stimuleres, og deres forskellige talenter og potentialer bringes i spil på en måde, der matcher omverdenens skiftende krav og virksomhedens eller institutionens behov.

En væsentlig del af læringen er åbenhed over for nye ideer, nye løsninger, erfaringsudveksling og inspiration – ikke kun internt og på tværs af egen organisation, men også udefra, måske endda fra kilder, som er fjernt fra ens egen branche. Innovation og inspiration kan komme alle steder fra – man skal bare være åben og modtagelig.

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk