bliv bedst

K O M M U N I K A T I O N O G H R - A S S I S T A N C E

Bliv de bedste I kan blive

Har spillerne på dit hold mulighed for at udvikle sig, udfolde sig og gøre deres absolut bedste? …og har du?

Ledelse, samarbejde og kommunikation afgør, om I spiller som Barcelona eller som Bøvlstrupmagle.

I gør uden tvivl langt det meste rigtigt allerede, men I har sikkert også potentiale til at blive endnu bedre. Bedre til at samarbejde – med hinanden og med jeres partnere og kunder. Bedre til service. Bedre til kvalitet. Bedre til forandringer.

 

Hos GalmstrupHviid tror vi på, at I kan skabe endnu bedre resultater ved at optimere jeres samarbejde, jeres kommunikation og jeres ledelsesindsats.

 

I kan spare tid og frustrationer og minimere risikoen for fejl. I kan opnå bedre trivsel og større engagement.

I kan forbedre jeres omdømme, øge kendskab og skabe større accept af jeres aktiviteter både internt i virksomheden og i forhold til jeres eksterne interessenter.

 

I bruger sikkert en del tid på at optimere jeres produkter og omkostninger. De næste forbedringer kan I opnå ved at se nærmere på jeres ledelses- og samarbejdsmaskinrum.

Med udgangspunkt i jeres specifikke situation, i jeres viden og kompetencer, i jeres styrker og muligheder, i jeres ønsker og behov kan vi sammen realisere jeres potentiale, så I bliver de bedste, I kan blive.

6 skridt til succes

Hvordan skaber du de bedste resultater?

Hvordan bliver I de bedste, I kan blive?

GalmstrupHviid har gennem længere tid arbejdet på at finde og besøge virksomheder, organisationer og institutioner, der har succes med det, de gør.

 

Vi har ledt efter fællestræk og undersøgt, hvad der skal til for at skabe succeserne og realisere potentialet. Vi kan se, at der er seks elementer, som går igen. Resultatet er ikke overraskende. Det er kun sund fornuft. Så du kan også med fordel bruge de seks skridt til succes - læs mere nedenfor...

Sparring om organisation og rutiner

Forandringer i din virksomhed lykkes måske ikke helt så godt, som du på forhånd havde håbet. Det kniber somme tider med samarbejdet mellem nogle af afdelingerne. Kunderne får ikke altid den oplevelse hos jer, som du ønsker. Du har en formodning om, at I kunne blive mere effektive.

Kan du genkende en eller flere af disse udsagn, men har lidt svært ved at sætte fingeren præcist på, hvordan I får hul på udfordringen - så kunne det være en ide for dig at søge inspiration hos en sparringspartner, der kan se på jeres aktiviteter og rutiner med nye øjne.

GalmstrupHviid kan hjælpe jer med at blive den bedste udgave af jer selv. Vi ser nærmere på jeres tilrettelæggelse af arbejdet, finder ind til kernen i jeres udfordringer og hjælper jer med at optimere jeres rutiner. Vi gør det med udgangspunkt i de kompetencer, I allerede har - ikke mindst dem, I endnu ikke gør så meget brug af.

Vi giver medarbejderne mulighed for at bidrage med deres erfaringer og ideer. Vi afstemmer forventninger og etablerer de aftaler, der sikrer større effektivitet i jeres arbejde. Sammen skaber vi forudsætningerne for, at din virksomhed kan opnå bedre resultater.

Værdigrundlag og strategi

Man kommer kun derhen, man gerne vil, hvis man har kompas og retning. Et relevant værdigrundlag er kompasset, og en forståelig strategi sætter kursen.

 

Begge dele skal være forstået og accepteret i organisationen. Medarbejderne skal kunne se sig selv i værdierne og strategien – og vigtigst af alt have en klar og entydig forståelse af, hvordan de konkret kan bidrage til at realisere strategien i deres daglige arbejde.

Den øverste ledelse – uanset om det er en bestyrelse/direktion i en privat virksomhed eller en politisk ledet offentlig organisation – skal fastholde en stærk tro på mål, strategi og værdier og arbejde vedholdende og konsistent mod målet.

Stærk, inspirerende ledelse

Virksomhedens/institutionens leder er altafgørende for at skabe succes. En engagerende, motiverende, delegerende og tillidsskabende leder er en ubetinget nødvendighed. Lederen skal have mod og vilje til at holde kursen og have overskud og indlevelsesevne til at udvikle og guide, men også lytte til og stole på sine medarbejdere.

Lederen skal desuden have frihed, råderum og beslutningskompetence til at udfylde sin lederrolle og sætte sit eget hold af medarbejdere. Og så skal lederen være tilstrækkeligt innovativ til at holde sin organisation som minimum på højde med udviklingen inden for sit felt.

Respekt, tillid og

afstemte forventninger

Samarbejdet og samspillet mellem alle involverede – ledere, medarbejdere, kunder (eller borgere i offentligt regi) og andre nøgleinteressenter skal fungere. Respekt og tillid mellem parterne og ikke mindst afstemte, realistiske forventninger i alle forhold er det, der sikrer gode relationer og eliminerer konflikter.

Indflydelse og medbestemmelse hos alle relevante parter giver ejerskab til beslutninger. Det er med til at styrke relationer, samarbejde/samspil og sikre succes. Det er også afgørende for, om medarbejderne går helhjertet i den udstukne retning.

Optimerede rutiner

De fleste virksomheder og institutioner har en lang række arbejdsopgaver, som gentages ofte. Det kan også være overlevering af delopgaver fra et led i virksomhedens/institutionens værdikæde til det næste. Det er opgaver, der bare skal fungere hver gang. Veldefinerede og effektive rutiner er afgørende for, at det faktisk lykkes.

Men mange virksomheder/institutioner bruger rigtig mange forgæves ressourcer på at opfinde dybe tallerkener, hver gang sådan en rutineopgave skal løses. Og det har store omkostninger hver gang.

Den rigtige adfærd

Når værdier, strategi og processer er definerede, så er det næste skridt at blive enige om, hvilken adfærd der matcher det, som virksomheden/institutionen ønsker. Det er vigtigt, at alle involverede er enige om, hvilken adfærd der er den mest hensigtsmæssige i dagligdagens forskellige arbejdssituationer.

Mange virksomheder undlader at etablere denne enighed – oftest med det resultat, at der er næsten lige så mange opfattelser af, hvad der er hensigtsmæssigt, som der er medarbejdere og ledere.

Konstant læring

Hvis man vil have succes i en verden, der hele tiden forandrer sig, så må man være gearet til at udvikle sig og håndtere skiftende rammebetingelser, krav og forventninger.

Virksomheden/institutionen skal have et lærende miljø, hvor medarbejdernes interesser og evner stimuleres, og deres forskellige talenter og potentialer bringes i spil på en måde, der matcher omverdenens skiftende krav og virksomhedens eller institutionens behov.

En væsentlig del af læringen er åbenhed over for nye ideer, nye løsninger, inspiration og erfaringsudveksling – ikke kun internt og på tværs af egen organisation, men også udefra, måske endda fra kilder, som er fjernt fra ens egen branche. Innovation og inspiration kan komme alle steder fra – man skal bare være åben og modtagelig.

Hør mere om, hvordan I

kan blive endnu bedre til det, I gør.

GalmstrupHviid

Kommunikation og HR-assistance

Fænøsund Park 4, 2.th

5500 Middelfart

6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk

Copyright © 2018